Gümrük Kaçakçılığı Suçu ve Cezası Nedir?

Photo of author

By Bilgio.Net

Gümrük kaçakçılığı suçu, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girmiş veya çıkmış eşyaların, gümrük mevzuatına aykırı olarak beyan edilmemesi veya beyan edilen miktar veya değerden farklı olarak beyan edilmesi, usulsüz olarak depolanması, taşınması, ithalat veya ihracatının yapılmış gibi gösterilmesi gibi eylemleri kapsayan bir suçtur.

Gümrük kaçakçılığı suçu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan kaçakçılık fiillerini tarif etmek üzere kullanılmaktadır. Buna göre:

 • Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye’ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
 • Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.
 • Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir.
 • İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idarî para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına beşbin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına yüz Türk Lirası olarak hesaplanır.

Gümrük Kaçakçılığı Suçunda Cezanın Artırılması Gerektiren Haller Nelerdir?

Gümrük kaçakçılığı suçunun cezası, gümrüklenmiş eşyanın değerine göre belirlenir. Ancak, cezanın artırılması gerektiren bazı haller bulunmaktadır. Bu haller şunlardır:

 1. Organize bir suç örgütü tarafından işlenmesi: Eğer gümrük kaçakçılığı suçu, bir suç örgütü tarafından organize bir şekilde işlenmişse, ceza artırılır.
 2. Silah veya patlayıcı madde kullanılarak işlenmesi: Eğer suç, silah veya patlayıcı madde kullanılarak işlenmişse, ceza artırılır.
 3. Görevi kötüye kullanarak işlenmesi: Eğer suç, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak işlenmişse, ceza artırılır.
 4. Ticari amaçla işlenmesi: Eğer suç, ticari amaçla işlenmişse, ceza artırılır.
 5. Sağlık açısından tehlikeli veya zararlı madde içermesi: Eğer gümrük kaçakçılığı suçuna konu olan eşya, sağlık açısından tehlikeli veya zararlı bir madde içeriyorsa, ceza artırılır.

Yukarıda belirtilen haller cezanın artırılmasını gerektirir.

Gümrük Kaçakçılığı Suçunda Görevli Mahkeme

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar için Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak suçun nitelikli hali de olan resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olur.

https://avmehmetgenc.com

Yorum yapın