Din insanların daha yüce bir gerçeklikle irtibat kurma çabasının bir ürünüdür. Dinsel deneyim dünyaya ilişkin kapsamlı açıklamalar ve yorumlayıcı modeller sunar. Geleneksel dinler yaşayan insanların atalarıyla ve onları kuşatan ruhani dünyayla yoğun bir törensel alışverişe dayananır.

Kültler, kurbanlar, törenler ve dualar aracılığıyla insanlar daha yüce bir güçle irtibat kurmaya çalışır. Buna korunma güdüsüyle, ama belli bir ölçüde de korkudan dolayı yapar.

Bütün dinlerin dayandığı temel deneyim gözle görülür dünyadan ruhani bir dünyaya varmayı sağlayacak ‘’ aşkınlık’’ tır. Daha yüce dünyaya dönük bir anlayış çoğu kez kişisel bir temelde algılanır ve bir tanrıyla ya da tanrılarla ilişkilendirilir. Dünyayı ve insanları kapsayan bütün varoluşa sindiği gibi, kişilere de amaç duygusu sağlar.

Dinsel Duygu ve Kültler

Dinsel duygu çatışmalıdır: İlahi bir varlığın dünyayı yaratıp denetlediğine inanılır, dolayısıyla kişi ona ibadet yoluyla bir rahatlık ve bütünlük duygusu edinir. Ama bu her şeye kadir ve belki her yerde hazır yüce varlık karşısında ‘’ korku ‘’ ya da kapılır. Kurbanlar, dualar ve kült şenlikleri insanların varsaydıkları bu ilahi güce daha da yakınlaştırmaya hizmet eder, onun korumasına ve yol göstericiliğine daha kolay ulaşmayı sağlar. Birçok dinde tanrı ya da yüce bir güç etik davranışın yol gösterici ilkesi de sayılır. Bu bakımdan dünyada kişiye kutsal emirler ve yasaklar yön verir.

Dinde İnsanlar Topluluğu

Bütün dinlerin önemli bir yönü toplu ibadettir. Elbette ibadetin özel biçimleri vardır, ama tamamen özel bir din yoktur. Genellikle ibadet törenlerinde ilahiler, dualar, danslar ve ayinler yer alır; bunların hepsi bir topluluktaki inananlar arasında dayanışmayı sağladığı gibi, kişiye bir aidiyet duygusu kazandırır.

Dinlerde Yaradılış Hikayeleri

Dinlerin hemen hepsi dünyanın ve insanların daha yüce bir varlıkça yaratıldığına inanır. Tektanrıcı dinlerde görüş birliğiyle tanrı dünyanın yaratıcısı, yol göstericisi ve koruyucusu sayılır. Çoktanrıcı dinlerde de çoğu kez yaratılış sadece belirli bir tanrıya bağlanır. Yaratılış hikayelerinin ne ölçüde kelimesi kelimesine ya da simgesel düzeyde yorumlanabileceği dindarlar arasında bir anlaşmazlık konusudur. Bununla birlikte hayatın doğal evrim içinde bir ‘’ tesadüf ‘’ eseri ortaya çıktığı görüşene hepsi karşı çıkar.

Ebedi Hayat Var mı? Dinlerde Ölüm ve Öbür Dünya

Dinde temel sorulardan biri kişinin, daha doğrusu ruhunun ölümden sonra da varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğidir. Bu konuda değişik anlayışlar vardır. En yaygın görüş, kişinin ölüm sonrasıdaki varoluşunun hayattaki edimlerine ve dinin gereklerine ne ölçüde uyduğuna göre belirleneceğidir. Hinduzm ve Budizm’deki diriliş döngüsü, ayrıca Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerdeki ‘’ kıyamet günü ‘’ bu anlayışa destek verir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here