Türkiye’de Görülen İklim Tipleri Nelerdir ? Özellikleri Hakkında Bilgiler

Photo of author

By Bilgio.Net

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri Nelerdir ? Özellikleri Hakkında Bilgiler

Dünya genelinde yapılan iklim tasnifleri incelendiğinde, Türkiye’nin iklim tipleri hakkında bilgi vermek gerekmektedir.

Genel iklim kuşakları içinde, Türkiye, Akdeniz iklim kuşağı içinde yer almaktadır. Ancak ayrıntıya inildiğinde, Akdeniz iklim kuşağı içinde dört ayrı iklim tipi seçilir. Bu iklim tiplerinin ortaya çıkmasında, yükselti, bakı, denize uzaklık ve yakınlık gibi faktörler önemli rol oynamışlardır. Türkiye’de görülen iklim tipleri ise şunlardır;

  1. Karasal İklim
  2. Karadeniz İklimi
  3. Akdeniz İklimi
  4. Marmara İklimi

Karasal iklim, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülmektedir. Bu iklim tipinin genel özelliği, yazları kurak, kışları sert, baharda yağışlıdır. Yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır. Yağış ve sıcaklık özelliklerine göre dört alt tipi görülür. Birincisi yazları az sıcak, kışları soğuk ve yağışlı olan İç Anadolu karasal iklim tipidir. İkincisi kış mevsimi çok sert ve soğuk, ilkbahar ve yaz başları yağışlı, yazları kurak Doğu Anadolu karasal iklim tipidir.  Üçüncüsü yazları çok sıcak ve kurak, kışları nispeten az soğuk olan Güneydoğu Anadolu karasal iklim tipi olarak seçilmektedir. Dördüncü olarak Trakya yarımadasının doğu iç kesimlerinde görülen yazları sıcak ve kışları az soğuk , baharları yağışlı geçen Trakyalı karasal iklim tipidir.

Karadeniz iklim tipi, Türkiye2nin Karadeniz kıyısında ve dağların Karadeniz’e bakan yamaçlarında görülmektedir. Hemen hemen her mevsim yağışlıdır. Yazları serin, kışları nispeten ılık geçer. Mevsimler arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir.

Akdeniz iklim tipi, Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı olan güney batı bölgelerinde görülmektedir. Bu iklim tipinin genel özelliği, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olmasıdır.

Marmara iklim tipi, Güney Marmara bölümünde görülür. Bu iklim tipi, aslında Karasal, Akdeniz ve Karadeniz iklim tipleri arasında geçiş iklim tipini oluşturmaktadır. Kışları Akdeniz’e göre daha soğuk, ancak karasal kadar soğuk değildir. Yazları Karadeniz’e göre daha az yağışlı, ancak Akdeniz kadar kurak değildir.

İklim özellikleri, insan ve diğer tüm canlılar üzerinde etkisi olan en büyük doğal coğrafi özelliktir. Güneydoğu Anadolu bölgemizde yaz mevsiminde görülen aşırı sıcaklıklar, Doğu Anadolu Bölgemizde kış mevsiminde görülen aşırı soğuklar, bölge insanlarının çalışma sürecini ve hızını olumsuz yönde etkilemekte ve dolayısıyla ekonomik seviyeyi düşürmektedir.

Doğal coğrafya özelliklerinden olan iklimden kaynaklanan bir sorunu çözümlemek oldukça güçtür. Eğer çözüm olsaydı, bugün kutup, ekvatoral ve çöl bölgelerinin yoğun yerleşme alanları olması gerekirdi. Oysa bu bölgeler en tenha bölgeler olup, bu bölgelerde yaşayan insanlar, tarih süreci içinde hiçbir zaman medeniyet kuramamışlardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki olumsuz iklim şartları, doğrudan iyileştirilmesi mümkün değildir. Ancak ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ile bu bölgelerdeki özellikle iskan alanlarında olumsuz şartların etkisi azaltılabilir.

Türkiye’nin bölgeler arasındaki geçiş iklimi denilen iki bölge arasında karma özellik gösteren farklı iklim tipleri de görülmektedir. Bu özellikleri ile Türkiye dar alanda çok sayıda iklim özelliklerinin görüldüğü, yegane toprak parçasıdır. İklim özelliklerinde görülen bu çeşitlilik, insan ve insan faaliyetlerine olumlu yönde etkilemektedir. Kısacası Türkiye, iklim bakımından, inan hayatına en uygun konumda yer alır.

 

 

Yorum yapın